ما می توانیم محتوای شما را صادر و در بستر مورد نیاز منتشر کنیم و درآمد آن را از طریق مدلهای درآمدی تعریف شده پرداخت کنیم.
همانطور که محتوا در بهبود یک کسب و کار اهمیت دارد، مهم است که چگونه این محتوا را ارائه دهیم. در حقیقت، زیرساخت مناسب برای ارائه درست آن محتوا باید وجود داشته باشد. ارائه دهندگان محتوا آن را منتشر می کنند و خریداران محتوا می خواهند این محتوا را داشته باشند GDSP بر اساس تحقیقات انجام شده خود، زیرساخت را با ایجاد ارتباط با هردوی آنها و انتشار مطالب، ایجاد می کندGDSP، به شکل یک دروازه تجاری، می تواند محتوای ارزشمندی از کشورهای مختلف دریافت کند و به خریداران در کشورهای دیگر ارائه دهد.